Een brede basis onder onze vleugels
Oudervereniging
 
De oudervereniging (OV) Pancratius zet zich samen met u als ouders en het team van leerkrachten in voor een gezellige en leuke schooltijd voor uw kind. De vereniging organiseert diverse uiteenlopende activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij moet u in hoofdlijnen denken aan:
 • Het organiseren van activiteiten rondom feestdagen zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, Pasen, laatste schooldag etc.
 • Het organiseren van schoolreizen, kamp en dergelijke.
 • Het coördineren van sporttoernooien.
 • Het coördineren van klassenouders.
 • Het zorgdragen voor de versieringen binnen het gebouw.
 • Aandacht hebben voor lief & leed.
 
Naast alle feestelijke activiteiten doet de oudervereniging nog veel meer:
 
 • Er vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van het team van leerkrachten. 
 • Er vindt overleg plaats met de medezeggenschapsraad (MR).
 • Vergaderen over actuele zaken die op school spelen.
 • De oudervereniging kan fungeren als klankbord voor ouders.
 • Informatieverstrekking aan ouders.
 • Het organiseren van activiteiten om extra inkomsten te genereren.
 • Het organiseren van diverse (informatie) bijeenkomsten.
 • Deelname aan GOV-vergaderingen (Gemeenschappelijke Ouderverenigingen).
 • Het maken van foto’s tijdens de diverse activiteiten.
Jaarvergadering OV
 
De jaarvergadering vindt plaats in het najaar. Tijdens deze vergadering worden de financiële verantwoording, de begroting en het jaarverslag aan de ouders voorgelegd. Er wordt verslag gedaan van de diverse activiteiten die gedurende het schooljaar hebben plaats gevonden. Tevens kunt u deze avond benutten voor het stellen van vragen, maken van opmerkingen of het geven van suggesties. Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en een drankje genieten van de mooie foto’s die gedurende het schooljaar zijn gemaakt. Het bestuur van de oudervereniging stelt uw komst zeer op prijs!
 
Samenstelling van de oudervereniging
 
Voorzitter:  Marco Jansen            0229-264907
Penningmeester:  Saskia van Heck 0229-241773
Secretaris:  Roos Broers 06-25563379
Lid: Gertjan Dekker 06-25582880
Lid: Monique Huijsman 0229-249961
Lid: Wendy Schouten 0229-232137
Lid: Nienke Haring 06-20532536
Lid: Marjan Aker 06-24267144
Lid: Pascal Immink 06-15613801
                       
Ouderbijdrage
Met uw vrijwillige ouderbijdrage worden deze activiteiten betaald. De school krijgt voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Elk schooljaar wordt in de openbare jaarvergadering van de OV de ouderbijdrage vastgesteld. Voor groep 8 is deze hoger dan groepen 1 t/m 7 i.v.m. de kamp-reis en het afscheidsfeest. In de periode na de jaarvergadering ontvangt u een schrijven van de penningmeester op welk bedrag de bijdrage voor uw kind is vastgesteld met de bijbehorende bankgegevens:
Oudervereniging Pancratiusschool
IBAN NL72 RABO 0307 7604 56