Een brede basis onder onze vleugels

Extra Nieuwsbrief

R.K.Basisschool  Pancratius        
Pennekamplaan 58
1696 CD  Oosterblokker
0229 261270
www.rkbspancratius.nl
directie@rkbspancratius.nl

Extra maandbericht aan alle ouders/ verzorgers van de leerlingen van de Pancratius.
 
Oosterblokker, 17 juni 2017.
 
Beste ouders/ verzorgers,
Vlak voor de Pinkstervakantie heeft u een nieuwsbrief gehad met informatie uit de school. Maar, met de start van de laatste fase van dit schooljaar is er af en toe ook nog wat extra informatie aan u door te geven. Zo ook nu.
De mededelingen hebben als onderwerp:
 • Personele verandering in het team van de school
 • Staking in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni a.s.
 • Alvast een korte vooruitblik op het volgende schooljaar.
 
 • In de week voor de Pinkstervakantie heeft onze collega Priscilla ( groepsleerkracht van groep 7/8)  ons laten weten dat zij aan het einde van dit schooljaar de Pancratius gaat verlaten."Onze" juf kiest voor een vervolg van haar carrière voor een baan in het bedrijfsleven.
  Uiteraard respecteren wij die keuze en hebben haar gefeliciteerd met de nieuwe baan, maar zullen haar toch met veel moeite laten gaan. Natuurlijk nemen we als collega's op een gepaste manier afscheid. Dat zal ook gelden voor haar groep.  Hoe we dat gaan doen, daarover hoort u later.
  Voor de school betekent dit, dat we op zoek zullen moeten naar een nieuwe collega.  Die zoektocht zijn we reeds gestart. We gaan ervan uit dat we voor het einde van dit schooljaar een nieuwe teamindeling hebben kunnen maken.
   
 • Ik geef u alvast door dat het gehele primair onderwijs, en dus ook onze Pancratius op 27 juni een uur laten gaan beginnen. Er is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd.  Heel veel scholen en stichtingen zullen gehoor geven aan de oproep om die ochtend later te beginnen.  Argumenten voor die staking heeft u wellicht al via de media vernomen.   Vooral het dreigende tekort aan leerkrachten waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het geding dreigt te komen is aanleiding voor deze staking. Begin volgende week kom ik nog uitgebreider op deze onderwijsstaking terug. Wanneer u ook wil bijdragen aan de oproep van de onderwijssector aan onze overheid kunt u daarvoor ook een petitie ondertekenen.  Dat kan via www.pofront.nl  . En, elke stem telt, dus geef het adres gerust door aan familie, vrienden en kennissen. 
 • In de komende weken ronden wij als school en als team het afgelopen jaar af en kijken vooruit naar het volgende jaar.  Wat waren onze plannen, hoe zijn ze uitgevoerd en wat betekende dat voor de kwaliteit van ons onderwijs.Bij dat "terugkijken" en vooruitplannen nemen we uiteraard ook de reacties van leerlingen en ouders mee.  Met de ouders zijn en blijven we in gesprek via de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.  Gezamenlijk blijven we alert op de dingen die gebeuren, de ouders denken mee over ontwikkelingen  en werken mee aan activiteiten binnen de school.
  Maar ook de resultaten van de tevredenheidspeilingen die u vorig jaar heeft ingevuld worden daarin verwerkt. Resultaten overigens waar we nog steeds trots op zijn. Ouders en leerlingen gaven toen aan tevreden te zijn over de school en de wijze waarop wij het onderwijs vormgeven.
  Onderwerpen waarover u als ouder werd bevraagd waren bijvoorbeeld:
 • hebben de kinderen het naar hun zin op school
 • houdt de leerkracht voldoende rekening met wat het kind kan
 • zijn de ouders tevreden over de schooltijden
 • voelen de kinderen volgens de ouders voldoende veiligheid op school
 • hoe is de communicatie tussen school en ouders
 • biedt de school kinderen wat ouders verwachten
 Dit is maar een korte greep uit de vragen. Met de score waren we heel tevreden; de score door u als ouder was hoog; ruim boven het landelijk gemiddelde.  Dat gold overigens ook voor de leerlingen. Zij zijn heel tevreden over hun school. Wel is het schoolplein saai en zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie saai volgens de leerlingen. Maar aan het vernieuwen van het schoolplein wordt hard gewerkt en de opzet van de net genoemde vakken zal volgend jaar iets gaan veranderen. Daarover volgend schooljaar meer.
 
Al die informatie nemen we natuurlijk mee in de voorbereiding van het volgende schooljaar. En wat goed is, willen we uiteraard vasthouden.
 • We blijven werken aan een goede communicatie (mede daarom ook de invoering van het ouderportaal) en een goede samenwerking tussen school en ouders.
Verder zijn we ons aan het voorbereiden op een paar nieuwe ontwikkelingen die we volgend jaar in gang willen zetten, zoals:
 • starten volgend jaar met een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen in groep 3
 • een intensievere samenwerking tussen de peuterschool en de groepen 1 en 2 realiseren en  toewerken naar een soepelere overgang tussen groep 2 en 3.
 
Uiteraard zullen er meer aandachtspunten zijn.  Dat overzicht moeten we nog afronden en is na de zomervakantie te lezen in de nieuwe schoolgids.
 
Maar het belangrijkste bericht van deze memo was het doorgeven van het vertrek van juf Priscilla.  Over het vervolg daarvan, berichten we u later.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de collega's,
 
Jack Koomen