Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 10

AGENDA:
10 juli: nieuwe groepen middag
12 juli: ouder bedankuurtje
13 juli rapporten mee
20 juli Zomervakantie van 12:00 uur

 
Beste ouders/ verzorgers,
 
Op het moment van schrijven hebben we nog 3 schoolweken op de kalender.  Voor ons als team zijn dat volle weken, omdat we dit schooljaar afronden, en tegelijkertijd het volgende voorbereiden.   Bovendien gaan we volgend schooljaar met 5 groepen werken. Die verandering vraagt extra aandacht. Over de afronding van het schooljaar maar ook de voorbereiding van het volgende, staat er veel informatie in deze nieuwsbrief. Van harte aanbevolen dus.
 
Een korte terugblik.

Groep 8
Een paar weken terug zijn de leerlingen van groep 8 op kamp geweest.   Ook dit jaar was de bestemming het scoutinghuis in Bergen. Het kamp is prima verlopen!  Over enkele weken presenteren zij hun eind musical waarmee ze basisschool periode dan toch echt afronden.  In april hebben de leerlingen de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs moeten maken.  Prima resultaten en daarmee een compliment voor de leerlingen zelf en hun leerkrachten.

Toets periode
Maar ook de andere leerlingen van de school hebben vlak voor het lange weekend in juni een aantal toetsen op het gebied van rekenen en lezen moeten maken. En over het geheel gezien hebben we voldoende resultaten kunnen meten en zien groei in de resultaten wanneer we die vergelijken met de laatste toets periode. De resultaten zelf zijn voor de leerkrachten van belang bij het voorbereiden van de start van het volgende schooljaar. 

Nieuwe speelplaats.
Afgelopen maandagavond 2 juli hebben we een inloopavond voor u als ouders georganiseerd. De aanwezige ouders hebben we laten zien hoe de stand van zaken is (financiën) en wat de plannen op basis van de wensen van leerlingen zo ongeveer zijn.  Een van onze doelen is, het achterplein wat vergroten waardoor er meer ruimte voor het plaatsen van speelobjecten komt. Tegelijkertijd willen we ruimte over houden om te lopen, rennen of met los speelmaterialen te kunnen spelen.   De voorbereiding om te komen tot een nieuw plein duren lang, maar we verwachten dat het resultaat er uiteindelijk mag zijn!  Wordt weer vervolgd.
Een laatste activiteit van de leerlingen zelf was de sponsorloop. De opbrengst van die loop was bijna € 1.200, --. Een mooi bedrag.  Inmiddels hebben de leerlingen zelf al zo'n € 2.600, -- voor hun nieuwe plein door middel van acties opgehaald.
 
Wat personele mededelingen:
 
In de afgelopen weken is juf Margret weer begonnen met het werken met een eigen groep. Na een lange periode van afwezigheid lukt het haar weer aan de slag te gaan. We gaan ervan uit dat ze aan het begin van het volgende schooljaar weer volledig werkzaam zal zijn.
 
Door de afwezigheid van juf Margret en de volle groep 1 /2 die we nu voor een deel toch weer gesplitst hebben is het in de groep toch een onrustig jaar geweest.  Het bijna ontbreken van inval leerkrachten stelde ons als school regelmatig voor problemen.   Als snel hebben we juf Mieke Bot kunnen aanstellen en nu in de laatste periode juf Nouky Huiberts.  Met de inzet van juf Nouky ( op de donderdag) en juf Rieneke op de vrijdag is het gelukt om de groep te splitsen en rustig te kunnen toewerken naar het volgende schooljaar.
 
Juf Nouky Huiberts is als invalleerkracht werkzaam binnen onze stichting. Ik ben blij dat zij tot aan het einde van het schooljaar een dag ingezet kon worden. Aan het einde van dit schooljaar rondt zij haar werkzaamheden voor de Pancratius weer af.
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik al aangekondigd dat we volgend schooljaar gaan werken met 5  i.p.v. 4 groepen. Door die uitbreiding hebben we een nieuwe collega aan mogen nemen.  De nieuwe collega is mw.Lina Dol.  Zij zal werkzaam zijn naast juf Margret in de groep 1 /2.   In een van de eerste nieuwsbrieven volgend schooljaar zullen we haar vragen zich nader aan u voor te stellen.
 
En dan schooljaar 2018-2019.
 
Eerder al heb ik via een uitgebreide brief de ouders van de leerlingen van de groep 1,2 en 3 geïnformeerd. Omdat we volgend schooljaar met 5 groepen gaan werken (waarvan één 2/3 combinatie) hebben die ouders al eerder gerichte informatie gehad. Om die reden daarom in deze nieuwsbrief meer de algemene informatie.
 
Groepen en personele indeling;
  • Groep 1/2   Margreet Meester/ Lina Dol (ma/di wo en wo/do /vrij) (beide leerkrachten werken om de week op de woensdag)
  • Groep 2 /3   Rieneke Oorthuis / Lida op den Kelder  ( ma/ di  en wo/do/vrij)
  • Groep 4       Annemiek Nouwen(ma,di, do en vrij)Jacqueline Schilder werkt op de woensdag in groep 4
  • Groep 5/6    Marcel Hoebe ( di,wo,do en  vrij)
Jacqueline Schilder werkt op maandag in de groep.
  • Groep 7/8    Yvonne Groot (ma t/m vrij)(ondersteunende rol op di en do door Jacqueline Schilder).
Verder zal als extra leerkracht juf Jacqueline Kroon werkzaam zijn op 4 ochtenden in de week. Zij wordt ingezet in groep 2/3 en werkt daar in een ondersteunende rol.
 
Schoolgids
 
Op de eerste schooldag van het volgende schooljaar ontvangt u weer een nieuwe schoolgids met daarin veel informatie over de school. Achterin de gids treft u de kalender aan voor het volgende schooljaar. Graag uw aandacht daarvoor en het verzoek om bij het plannen van uitjes/ familieweekenden etc. zo veel mogelijk rekening te houden met de vrije dagen  van school. In uitzonderingsgevallen kan en mag ik verlof verlenen, maar dat kan niet altijd. Houdt u daar dus s.v.p. rekening mee.
 
En tot slot.
 
In deze nieuwsbrief treft u nog meer informatie aan. Ik sluit hier af en wil u bedanken voor de samenwerking in het afgelopen schooljaar.  Met name door personele omstandigheden was het schooljaar voor ons als team niet altijd even gemakkelijk ( o.a. door ziekte en het ongeval wat collega Miranda Koning is overkomen), maar gaan met veel zin en vol vertrouwen op naar het volgende schooljaar.
 
Jack Koomen
 
Cito toetsweek.
Twee keer per jaar, in januari en in juni, hebben wij een toetsperiode ingepland. In deze toetsperiode nemen wij de Cito toetsen af die methode onafhankelijk zijn en waardoor je de resultaten naast het landelijk gemiddelde kunt leggen. Dit geeft een goed beeld van de ontwikkeling op leerlingniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. We zien deze toetsen dan ook vooral als een signaleringsmoment op te bepalen of we op de goede weg zijn.
In deze periode nemen wij bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8 vijf toetsen af. Dit zijn de Cito Rekenen-Wiskunde , de Cito Begrijpend lezen, de Cito Spelling, de DMT en de AVI toetsen.
De uitslagen van deze toetsen kunnen afwijken van de methode gebonden toetsen die we per vak en per blok afnemen. Het grote verschil tussen deze toetsen is dat de methode gebonden toets per blok de net geoefende stof toetst en dat de Cito toets de stof over een langere periode toetst.
De drie leestoetsen zal ik hieronder verder omschrijven;
De DMT staat voor de drie minuten toets. De leerling moet hierbij in één minuut zoveel mogelijk woorden lezen. Leerlingen die een lagere score op deze kaart halen, moeten ook kaart 1 en 2 lezen, vandaar de drie minuten toets.
De Avi toets is ook een leestoets, maar hierbij moet de leerling een tekst lezen. We zien vaak dat leerlingen deze toets iets beter maken, doordat ze steun hebben aan de context van het verhaal.
Ook nemen wij de Begrijpend lezen toets af. Dit is een toets waarbij de leerling een tekst moet lezen en hierover vragen moet beantwoorden.
De Rekenen-Wiskunde toets en Spelling toets spreken voor zich.
 
Twee keer per jaar maken wij met het team ook een trendanalyse van deze gegevens. Hierin beschrijven wij het behaalde groepsgemiddelde, de trend, de verklaring van de behaalde resultaten (wat zijn mogelijke oorzaken en wat heeft gewerkt?) en waar gaan we de volgende periode op in zetten. Deze trendanalyse houdt ons als team scherp en is tevens onze verantwoording naar het bovenschools- bestuur en de inspectie.
 
Mochten jullie naar aanleiding van dit stukje of later het rapport vragen hebben over deze toetsen, zijn jullie altijd welkom om even binnen te lopen of mij te mailen op: ib@rkbspancratius.nl
 
 Lotte de Vries 


Sportdag
 
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 van het Pancratius zit er weer op en was zeer geslaagd. De sfeer was positief!
Verschillende lokale sportverenigingen kwamen hun sport aanbieden. Dit was een mooie kans voor de vereniging om de leerlingen enthousiast te maken voor hun sport en nieuwe leden te werven. Heeft uw kind een sport gevolgd en wil hij/zij meer van de sport weten? Dan kan dat. Bij de meeste verenigingen staan de contactgegevens op de website maar u kunt ook contact opnemen met Team Sportservice. Met de volgende verenigingen/organisaties hebben we samengewerkt:
Dankzij medewerking van de verenigingen, school en hulpouders is de sportdag een succes worden. Onze dank is groot!
 
Groeten van de gymjuf Linda
Team Sportservice West-Friesland, lvandenberg@teamsportservice.nl

 
 
Met vriendelijke groet,
 
Linda Broersen-van den Berg

Bijlage Mathilde