Een brede basis onder onze vleugels
Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit 3 personeelsleden en 3 ouders bespreken alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die door de MR zelf op de agenda worden gezet, maar ook stukken die door de directie worden aangedragen.
 
Bij bijvoorbeeld het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, de tekst van een nieuwe schoolgids, heeft de MR advies- of instemmingsrecht.
 
Namens het personeel heeft  Margret Meester zitting in de MR en Lotte de Vries. 
Namens de ouders hebben zitting:
 Wendy Jansen, Anja Kruse en Angeline Dekker-Valks

 
De personeelsgeleding is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school. (0229-261270)
 
Twee MR Leden vertegenwoordigen de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR behandelt school overstijgende zaken die door het bestuur van S.K.O. De Streek worden aangedragen. Van alle 10 scholen die tot de stichting behoren zijn MR-leden afgevaardigd naar de GMR.
 
Namens het personeel is Miranda Koning de afgevaardigde. Namens de ouders is dat Anja Kruse.