Klachtenmelding en vertrouwenspersoon

De Klachtenprocedure op de Pancratius 

Elke school is verplicht een klachtenprocedure te hebben. Daar hoort een klachtencommissie bij en iedere school heeft intern een contactpersoon. 

 

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Er kan onvrede zijn over de omgang met uw kind, organisatorische klachten, maar ook geweld, pesten of ongewenste intimiteiten. Hoe daar mee om te gaan, is nu wettelijk geregeld. Hoe iedere school het precies invult is wel anders. 

 

Hoe gaat de Pancratius met klachten om? 

 

De normale procedure bij klachten en onvrede is: 

  1. Overleg met de direct betrokkene. De ervaring leert dat dan de meeste klachten naar wederzijdse tevredenheid worden opgelost. Bij onvoldoende resultaat: 

  1. Overleg met de directie (soms wordt deze stap overgeslagen) 

  1. Overleg met de vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. En afhankelijk van de klacht en/of het resultaat: 

  1. Indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 

 

Wie is de vertrouwens/contactpersoon bij ons op school? 

Op onze school is mw. Rieneke Oorthuis intern contactpersoon voor ouders en leerlingen van groep 1 t/m 8 

 

Wat is de taak? Hoe wordt de taak uitgevoerd? 

Deze taak is veel omvattend. Allereerst is dit een wettelijk verplichte taak. 

Als er klachten zijn van ouders/verzorgers en leerlingen over de gang van zaken op school of machtsmisbruik door medewerkers van de school of tussen leerlingen onderling, en u kunt niet terecht bij de eigen leerkracht of het gaat verder, dan kunt u een gesprek aangaan met de interne contactpersoon. Zij bemiddelt en verwijst evt. naar de externe contactpersoon. De interne contactpersoon kan geen geheimhouding beloven, maar gaat wel vertrouwelijk om met klachten en er is wel geheimhoudingsplicht naar collega’s toe. 

Ook naar de directie toe kan geen geheimhouding beloofd worden. 

 

Bij een vermeend zedendelict is de route anders. Ieder personeelslid, dus ook de intern contactpersoon, is verplicht dit direct te melden bij het bevoegd gezag (de bestuursdirectie). Het bevoegd gezag onderneemt stappen (bv. schorsing) en geeft het aan bij de politie. Als een personeelslid weet heeft van een seksueel delict is hij/zijn strafbaar als dit niet gemeld wordt. 

 

Kunnen kinderen ook bij de vertrouwenspersoon terecht? 

Om bekendheid te krijgen bij de kinderen gaat juf Rieneke in het begin van het nieuwe schooljaar de groepen in. Aan de hand van een voorleesboek of een filmpje (o.a. het school t.v.- weekjournaal) gaan we het gesprek aan met kinderen om duidelijk te maken dat je over sommige geheimen moet praten. In principe gaat het bij de kinderen alleen over machtsmisbruik door medewerkers en leerlingen onderling (hier valt seksuele intimidatie ook onder). Onder medewerkers worden niet alleen leerkrachten verstaan, maar ook bijv. overblijfkrachten en helpende ouders. Machtsmisbruik thuis hoort dus niet bij de intern contactpersoon, maar wij kunnen de kinderen wel helpen met een advies welke wegen ze wel kunnen bewandelen. 

 

Onze school heeft gemeend die taak uit te breiden met preventietaken: zorgen dat pesten, machtsmisbruik. Intimidatie, seksueel misbruik zo snel mogelijk gesignaleerd wordt en nog beter: niet voor komt. Op onze school worden elk schooljaar lessen/projecten gegeven die met de sociaal-emotionele vorming en vergroten van weerbaarheid te maken hebben. 

In de onder- middenbouw geven we ook kanjertraining, lezen we boeken voor die hierover gaan, praten we aan de hand van praatplaten. 

In de bovenbouw geven we ook kanjertraining, seksuele voorlichting, maar praten we ook over loverboys, en proberen we de weerbaarheid te vergroten (“nee” durven zeggen). 

Een ander aspect van preventie is het opzetten van een gedragsprotocol. Hoe gaan wij als leerkrachten om met leerlingen, niet alleen tijdens schooltijd, maar ook na schooltijd en op kamp. Dat je een kleuter wel eens troostend op schoot neemt begrijpt iedereen. Dat je dat niet meer doet in groep 7/8 is ook wel duidelijk. Maar waar ligt de overgang? Deze en andere punten zijn geformuleerd in een gedragsprotocol.  

 

Daarnaast houden we ontwikkelingen in de gaten, bijv. het cyberpesten, happy slapping, misbruik van het internet.   

Wat we als laatste taak zien is het bijhouden van pestincidenten, om zo te zorgen dat het bij incidenten blijft en niet structureel wordt. 

 

Wat als de klacht veel verder gaat en het niet intern opgelost kan worden? 

Dan komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Als u (ouder/verzorger, of leerling) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. 

Als externe vertrouwenspersoon voor onze school is aangewezen mevrouw Ellen Labree werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn. 

 

Bereikbaarheid 

De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken. 

U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat mevrouw Labree u terug kan bellen. 

 

Externe vertrouwenspersonen. 

Ellen Labree 

06- 10604466 

Inez Ursem 

23147836 

 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Klachten op het meer schoolinhoudelijk vlak kunnen, indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, direct worden voorgelegd aan de geschillencommissie bijzonder onderwijs. 

De geschillencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze- mits de klacht qua termijn en inhoud- ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen kla(a)g(st)er en school worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). 

Na behandeling van de klacht, doet de klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.