Ouders

Ouderportaal
Informatie over schoolzaken geven we u door via het ouderportaal. Daarin kunt u algemene mededelingen lezen. Ook heeft u via het ouderportaal toegang tot de agenda.
 
Samenwerking met ouders
Al vele jaren kunnen we als school een beroep doen op de hulp van ouders bij allerlei werkzaamheden en activiteiten. Voor elke groep zijn er steeds klassenouders die de leerkrachten helpen bij het organiseren van activiteiten. Maar ook helpen vele ouders bij extra schoonmaakwerkzaamheden, bibliotheek, hoofdluiscontrole, excursies etc. Het spreekt voor zich dat we die hulp zeer waarderen en hopen elk jaar weer op uw medewerking in deze.
 
Oudervereniging
De oudervereniging (OV) Pancratius zet zich samen met u als ouders en het team van leerkrachten in voor een gezellige en leuke schooltijd voor uw kind. De vereniging organiseert diverse uiteenlopende activiteiten gedurende het schooljaar. In de schoolgids vindt u meer informatie en een overzicht van de activiteiten en bezigheden van de OV.
 
Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders bespreken alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die door de MR zelf op de agenda worden gezet, maar ook stukken die door de directie worden aangedragen. Bij bijvoorbeeld het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, de tekst van een nieuwe schoolgids heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR kan ook als klankbord fungeren voor ouders.

Namens het personeel hebben Margret Meester en Michael Helfensteijn zitting in de MR. Namens de ouders hebben zitting: Simone Gnade en Anouk Janus. De personeelsgeleding is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school (0229-291270).

De GMR behandelt school overstijgende zaken die door het bestuur van SKO De Streek worden aangedragen. Van alle 9 scholen die tot de stichting behoren zijn personeelsleden en ouders afgevaardigd naar de GMR. Voor onze school is dit nog een vacante plek.

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van de MR.

Notulen MR 16-04-2024

Notulen MR 05-02-2024

Notulen MR 06-11-2023